THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập:

Tin tức : (Trường THCS Ea Tiêu)/Tin tức - Sự kiện

KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

Ngày đăng : 09-03-2020

PHÒNG GD &ĐT  CƯ KUIN                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG THCS EA TIÊU                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       

  Số: …./KH-ET                                                                                      Ea Tiêu, ngày 08 tháng 3 năm 2020

  

KẾ HOẠCH  PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

   (Từ ngày 09/3/2020 đến hết 14/3/2020)

 

       Thực hiện Công văn số 247/SGDĐT- CTTT ngày 07/3/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk; Công văn số 69/PGDĐT-NGLL ngày 07/3/2020 của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cư Kuin về việc kéo dài  thời gian nghỉ học của học sinh để phòng, chống dịch bệnh Covid-19;

      Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, trường THCS Ea Tiêu xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thời gian từ  09/3/2020 đến hết ngày 14/3/2020 cụ thể như sau:

 

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỜI GIAN THỰC HIỆN

NGƯỜI THỰC HIỆN

1

Thông báo kéo dài thời gian nghỉ học đến toàn thể CBVC và phụ huynh, học sinh.

08/3/2020

   Hiệu trưởng

2

Trực trường, kết hợp tổng vệ sinh

Từ 09/3/2020

Toàn  thể CBVC (theo lịch)

3

Tổng vệ sinh trường, lớp. Diệt khuẩn bằng hóa chất  có chứa clo theo hướng dẫn của Sở Y tế

7h30 ngày 13/3/2020

Toàn thể CBVC. Tổ trưởng phân công dụng cụ gồm giẻ lau, xô

  4

Làm các công việc khác theo yêu cầu

Theo các công văn

Các bộ phận có liên quan

 

        Nơi nhận: 

- Như trên; (để thực hiện);                                             

- Đăng Website trường;

- Tin nhắn trên vn.Edu;

- Email nội bộ;

- Lưu VT. 

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

Nguyễn Tư Phong

                       

      LỊCH TRỰC CƠ QUAN.  PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-2019   

( Kèm theo Kế hoạch số …./KH-ET, ngày 08/3/2020 của Hiệu trưởng

trường THCS Ea Tiêu)

     NGÀY THÁNG

     TỔ TRỰC

        TRỰC LÃNH ĐẠO

     NHIỆM VỤ

        09/3/2020

Tổ hành chính

BGH

- Trực từ 7h00 đến 17h00

- Phối hợp cơ quan y tế địa phương đảm bảo thực hiện công tác vệ sinh, phòng dịch trong khuôn viên trường

- Theo dõi Công văn, các văn bản chỉ đạo của các cấp để triển khai thực hiện. Nếu vượt quá quyền hạn báo cáo kịp thời lãnh đạo và cấp có thẩm quyền để được phối hợp, chỉ đạo xử lý.

10/3/2020

Tổ Toán-Lí - Tin

BGH- Đ/c Hoan

11/3/2020

Tổ Ngữ văn-Địa lí

         Đ/c Phong

12/3/2020

Tổ Hóa- Sinh -TD

    Đ/c Trinh

13/3/2020

Sáng: 7h30 tổng vệ sinh, diệt khuẩn

Chiều: Tổ Tiếng Anh-Mĩ thuật

BGH

14/3/2020

Tổ Sử-GDCD-Nhạc

Đ/c Hoa

 

 

 

Nguyễn Tư Phong - Hiệu trưởng

Xem thêm...

Website đơn vị