Kế hoạch kiểm tra, thẩm định kết quả phổ cập giáo dục THCS năm 2016

  • 186/PGDĐT (2016)
  • Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình
  • Chương trình-Kế hoạch
  • Phổ cập giáo dục
  • Nguyễn Trường Quyền-Phó Trưởng phòng
  • 15/11/2016
  • Click vào đây để tải về Xem trước bằng Google Drive Viewer
Van bản mới nhất