Tin tức : Theo dõi - Tổng hợp

Thông tin báo cáo online TCCB

Ngày đăng : 01-01-2019

* Trao đổi nội bộ ngành về lĩnh vực: Tổ chức cán bộ, Chế độ chính sách, Đào tạo bồi dưỡng.
* Tài khoản xem và cập nhật: Chỉ các email đúng quy định các trường đã đăng ký ở mục "danh bạ điều hành".

I. CÔNG TÁC NHÂN SỰ, DỰ NGUỒN:                Link truy cập;

- Cập nhật danh sách và thông tin CBQL thời điểm tháng 9/2021;

- Link gửi file mềm CBQL trực tuyến theo CV số 162/PGDĐT ngày 17/9/2021;

- Cập nhật VBCC đối với giáo viên, nhân viên xét tuyển năm 2020, 2021 huyện Thăng Bình;

 

II. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG:            Link truy cập;

- Link cập nhật thông tin đội ngũ đi học theo NĐ71 (hạn cuối: 15h30 ngày 08/9/2021);

 

III. CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH:    

- Giao chỉ tiêu biên chế, chi trả lương hợp đồng;

- Báo cáo danh sách nghỉ hưu theo chế độ năm 2022;

- Tổng hợp nghỉ hưu 108 đợt 1 - 2022;

 

IV. CHÍNH TRỊ HÈ:

- Tổng hợp kết quả đánh giá hè năm 2021;

- Link tải file báo cáo tình hình, kết quả bồi dưỡng chính trị hè năm 2021;

 

V. CHUYỂN XẾP NGẠCH, TIỀN LƯƠNG:

1. Báo cáo số lượng, cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức hiện có; nhu cầu nâng ngạch, thăng hạng và hồ sơ nâng ngạch,  thăng hạng năm 2021 (đang cập nhật văn bản liên quan đến từng mã số viên chức)

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHÚ

- Nghị định số 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/12/2004 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

- Nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

QUY ĐỊNH MÃ NGẠCH VÀ CHUYỂN XẾP LƯƠNG

- Quyết định số 78/2004/QĐ-BNV ngày 03/11/2004 V/v ban hành hanh mục các ngạch công chức và ngạch viên chức; (Phụ lục kèm theo: Danh mục các ngạch CC, VC);

- Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25/5/2007 của Bội Nội vụ Hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức;

- Thông tư số 13/2014/TT-BNV ngày 13/10/2014 của Bộ Nội vụ Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ;

- Thông tư liên tịch số 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 19/5/2015 của Bộ Nội vụ-Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện;

- Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/05/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ;

- Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y được áp dụng đối với viên chức điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y làm việc trong các cơ sở y tế công lập;

- Thông tư liên tịch 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT quy định về công tác y tế trường học;

- Thông tư số 08/2015/TT-BNV ngày 28/12/2015 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thời gian tập sự, bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ;

- Thông tư số 77/2019/TT-BTC ngày 11/11/2019 của Bộ Tài chính Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ;

- Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập;

- Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập;

- Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập;

- Thông tư số 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông công lập;

- Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư;

---------- Văn bản chỉ đạo chuyển xếp lương, xét/thi thăng hạng của các cấp

- Công văn số 971/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 12/03/2021 của Bộ GDĐT V/v triển khai thực hiện mã số, TCCDNN và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các CSGD mầm non, phổ thông công lập;

- Công văn số 2499//BNV-CCVC ngày 28/5/2021 của Bộ Nội vụ V/v rà soát chứng chỉ bồi dưỡng đối với công chức, viên chức;

- Công văn số 1177/SNV-CCVC ngày 09/6/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam;

- Công văn số 1227/SNV-CCVC ngày 16/6/2021 của Sở Nội vụ Quảng Nam;

- Công văn số 1282/SGDĐT-VP ngày 18/6/2021 của Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam v/v V/v triển khai thực hiện mã số, TCCDNN và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các CSGD mầm non, tiểu học, trung học cơ sở;

- Công văn số 106/PGDĐT ngày 21/6/2021 của Phòng GDĐT v/v Báo cáo số lượng, chức danh nghề nghiệp viên chức hiện có; nhu cầu nâng ngạch, thăng hạng và hồ sơ nâng ngạch, thăng hạng năm 2021; (Phụ lục kèm theo: 4 biểu mẫu excel);

- Các link báo cáo trực tuyến: (đang cập nhật)

+ Mẫu 1 - Công văn số 106/PGDĐT ngày 21/6/2021 của Phòng GDĐT;

+ Mẫu 2 - Công văn số 106/PGDĐT ngày 21/6/2021 của Phòng GDĐT;

+ Mẫu 3 - Công văn số 106/PGDĐT ngày 21/6/2021 của Phòng GDĐT;

+ Mẫu 4 - Công văn số 106/PGDĐT ngày 21/6/2021 của Phòng GDĐT;

 

VI. BÁO CÁO NHANH SỐ LIỆU LIÊN QUAN:

        1. Báo cáo nhanh số liệu cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thời điểm 30/6/2021 và 01/9/2021 theo yêu cầu tại CV số 1326/SGDĐT-VP ngày 24/6/2021 (hạn cuối: 08h00 ngày 25/6/2021):  - Bấm vào link này để xem số liệu;

 

        2. Báo cáo nhanh số liệu cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thời điểm 01/9/2021 và 01/12/2021  (hạn cuối: 11h00 ngày 18/8/2021):

- Bấm vào link này cập nhật số liệu tổng hợp;

- Bấm vào link để chỉnh sửa số liệu nhân sự chi tiết các trường MN-MG công lập;

- Bấm vào link để chỉnh sửa số liệu nhân sự chi tiết các trường Tiểu học;

- Bấm vào link để chỉnh sửa số liệu nhân sự chi tiết các trường THCS;

* Riêng trường TH&THCS cần lưu ý đến TPT Đội, GV chuyên,... sao cho tổng phải khớp toàn trường.

        3. Báo cáo số lượng, danh sách bổ nhiệm ngạch, chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với công chức, viên chức kế toán, nhân viên các trường học (chậm nhất đến 17h00 ngày 05/8/2021).

- Công văn số 1073/UBND-NV ngày 30/7/2021 của UBND huyện Thăng Bình về việc bổ nhiệm ngạch, chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với công chức, viên chức kế toán, nhân viên các cơ quan, đơn vị;

- Biểu mẫu kèm theo Công văn số 1073/UBND-NV ngày 30/7/2021;

- Công văn số   /PGDĐT ngày    /8/2021 của Phòng GDĐT huyện về việc báo cáo số lượng, danh sách bổ nhiệm ngạch, chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với công chức, viên chức kế toán, nhân viên các trường học;

- Biểu mẫu báo cáo trực tuyến (quyền chỉnh sửa: chỉ tài khoản gmail trường đăng ký tương tự tài khoản Qoffice hiện hành, còn Trường TH Nguyễn Khuyến, MN Ánh Dương, MN Trúc Đào chưa tạo);

4. Báo cáo nhanh số liệu theo yêu cầu của Phòng nội vụ (ngày 23/8/2021):

- Link nhập thông tin về nhân viên kế toán, văn thư, thư viện, y tế;

5. Báo cáo theo yêu cầu của Phòng TCCB Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam:

a. Báo cáo GV bồi dưỡng tự nhiên, Lịch sử, Địa lý và mẫu 6a, 6b (THCS);

b. Báo cáo về GV ngoại ngữ (THCS);

c. Báo cáo tổng hợp số liệu Tiểu học mẫu 1;

d. Báo cáo tổng hợp số liệu Tiểu học mẫu 3;

e. Báo cáo tổng hợp số iệu THCS mẫu 2;

f. Báo cáo tổng hợp số liệu THCS mẫu 3;

* Trường TH&THCS báo riêng dữ liệu theo cấp học trong từng mẫu liên quan.

 

          - Để bảo vệ vùng bảng tính của đơn vị: đánh dấu khu vực dữ liệu của trường -> Nhấn chuột phải lên vùng được đánh dấu -> Bảo vệ dải ô -> Đặt quyền -> bấm chuyển từ Tùy chỉnh sang CHỈ BẠN -> Bấm nút Đã xong.
          - Nếu muốn copy, paste dữ liệu thì làm theo các bước sau:
          . Tải file excel danh sách của đơn vị lên Gmail hoặc Google Drive, mở file bằng trình duyệt (lúc đó ta có 3 tab: Gmail, file excel trường, file Google Sheet).
          . Đánh dấu dữ liệu cần sao chép ở file excel đơn vị -> Chọn copy.
          . Chuyển sang tab Google Sheet của Phòng GDĐT, đặt con trỏ tại dòng đầu tiên của đơn vị -> Nhấn chuột phải lên ô đầu tiên -> Chọn Dán đặc biệt -> Chọn Chỉ dán giá trị.
          . Kiểm tra lại thông tin xem có đè lên dữ liệu trường khác không?

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

pgdthangbinh

Xem thêm...
Van bản mới nhất