Tin tức : Theo dõi - Tổng hợp

Thông tin báo cáo online TCCB

Ngày đăng : 01-01-2019

* Trao đổi nội bộ ngành về lĩnh vực: Tổ chức cán bộ, Chế độ chính sách, Đào tạo bồi dưỡng.
* Tài khoản xem và cập nhật: Chỉ các email đúng quy định các trường đã đăng ký ở mục "danh bạ điều hành".
* Một số biểu mẫu liên quan đến công tác TCCB của ngành:
- Hồ sơ học TCCT: 1. Về hồ sơ; 2. Đơn đi học; 3. SYLL mẫu 2c;
 

X. ĐÁNH GIÁ CHUẨN HT, PHT, CHUẨN GV: Link báo báo hằng năm; (trước 06/6)

IX. ĐÁNH GIÁ CBCCVC VÀ NLĐ CUỐI NĂM HỌC:   

- NĂM HỌC 2021-2022:

* Nộp trực tuyến toàn bộ đánh giá cuối năm học của đơn vị về Phòng GDĐT tại: Link nộp đánh giá cuối năm online;                       * Chi tiết kết quả các trường gửi online;

(Hướng dẫn: Nén toàn bộ file mềm + biểu mẫu liên quan + file scan dạng .pdf của văn bản có đầy đủ chữ ký, dấu đỏ của trường thành file dạng .zip/.rar. Xong đổi tên file nén theo quy tắc: Mã số đơn vị + cấp học + Tên trường + dgcn 2021-2022; vd: 56 - THCS Le Quy Don dgcn 2021-2022);

* Nộp trực tuyến hồ sơ tín nhiệm CBQL về Phòng GDĐT tại: Link nộp biểu quyết CBQL online;

Chi tiết kết quả biểu quyết các trường gửi online;

(KHÔNG NỘP TRỰC TUYẾN vì: Chủ trì hội nghị chỉ đạo tổ kiểm phiếu xử lý kết quả lấy phiếu tín nhiệm và niêm phong đóng dấu hồ sơ (gồm biên bản, phiếu tín nhiệm) bỏ vào bì (25x35cm) có dán nhãn ghi đầy đủ thông tin nộp về Phòng GDĐT; kết quả kiểm phiếu phải bảo mật (Chủ trì Hội nghị chịu trách nhiệm) );

 
 
VIII. ĐỀ ÁN VỊ TRÍ VIỆC LÀM CÁC TRƯỜNG CÔNG LẬP NĂM 2022
 
 
 

VII. TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC HẰNG NĂM:   

- NĂM 2021:

- Danh sách thí sinh trúng tuyển viên chức năm 2021;

- Báo cáo tình hình nhân sự thời điểm 31/12/2021 của các trường MN-MG;

- Báo cáo tình hình nhân sự thời điểm 31/12/2021 của các trường Tiểu học;

- Báo cáo tình hình nhân sự thời điểm 31/12/2021 của các trường THCS;

* Đề nghị cập nhật đầy đủ số liệu mục 2 - phần I ở phía dưới thông tin đơn vị thời điểm 31/12/2021 đối với từng cấp học (khớp đúng với 3 mẫu trên);

 

VI. CÔNG TÁC NHÂN SỰ, DỰ NGUỒN:                Link truy cập;

5. Cập nhật danh sách và thông tin CBQL thời điểm tháng 01/5/2022; (hạn cuối: 17/5/2022)

4. Danh sách và thông tin CBQL thời điểm tháng 12/2021;

3. Link gửi file mềm CBQL trực tuyến theo CV số 162/PGDĐT ngày 17/9/2021;

2. Cập nhật VBCC đối với giáo viên, nhân viên xét tuyển năm 2020, 2021 huyện Thăng Bình;

1. Cập nhật VBCC, thời gian công tác và kiểm tra điều chỉnh thông tin của 35 Kế toán ngành GDĐT huyện;

 

V. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG:            Link truy cập;

Mới nhất:

8. Báo cáo tham gia học nâng chuẩn năm 2022 theo Nghi định 71/2020/NĐ-CP (hạn cuối 09h30 ngày 20.04.2022);

- Cập nhật Link phụ lục 1: Báo cáo thông tin những người đã đăng ký năm 2021 nhưng chưa đi học theo Quyết định tỉnh nay có nguyện vọng đi học năm 2022 không? Nếu có đánh dấu X; Nếu không đi thì giải trình lý do (nhà trường lưu đơn không tham gia của cá nhân và xuất trình khi cần thiết).

* Ai đã nộp hồ sơ cho ĐH Quảng Nam rồi chỉ bổ sung đơn đăng ký và ghi rõ đã nộp hồ sơ vào Phụ lục I.

* Ai năm 2021 không đi mà nay đổi ý có nguyện vọng học thì làm đủ hồ sơ theo quy định.

- Cập nhật Link phụ lục 2: Nhập danh sách những người trong tiêu chuẩn có nguyện vọng được đào tạo bồi dưỡng năm 2022 (không có tên đào tạo năm 2021, lưu ý cần có sự đồng ý bằng văn bản của cá nhân);

* Yêu cầu chi tiết:

1. Thông báo cho giáo viên đăng ký nâng trình độ chuẩn theo NĐ71/2020/NĐ-CP năm 2022 (có tên trong danh sách đính kèm) và giáo viên có tên trong danh sách đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt (theo Quyết định số 1615/QĐ-UBND ngày 14/6/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt danh sách giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đủ điều kiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo năm 2021) nhưng chưa tham gia đào tạo năm 2021 có nhu cầu được đào tạo năm 2022 nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển, thành phần hồ sơ cụ thể như sau:

- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo Mẫu đính kèm);

- Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

- Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) (đối với giáo viên mầm non và tiểu học) hoặc cao đẳng (đối với giáo viên tiểu học và THCS);

- Bản sao có chứng thực bảng điểm học tập hoặc học bạ TCCN, cao đẳng;

- Bản sao có chứng thực chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm (nếu có);

- Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có);

- Bản sao có chứng thực CMND hoặc Thẻ căn cước công dân.

2. Căn cứ vào chuyên ngành đã được đào tạo của giáo viên để xác định chuyên ngành đào tạo nâng chuẩn phù hợp, tránh tình trạng đăng ký nâng trình độ chuẩn không đúng theo chuyên ngành đã được đào tạo (Ví dụ: Giáo viên tiểu học có bằng tốt nghiệp cao đẳng Âm nhạc được đăng ký nâng trình độ chuẩn lên Đại học Âm nhạc, không được đăng ký nâng chuẩn lên Đại học chuyên ngành giáo viên tiểu học); lập danh sách giáo viên đủ điều kiện nâng trình độ và gửi hồ sơ đề nghị nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên năm 2022 về Phòng GDĐT gồm:

- Tờ trình đề nghị nâng trình độ chuẩn được đào tạo đối với giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở theo Nghị định 71/2020/NĐ-CP năm 2022;

- Danh sách giáo viên đủ điều kiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo năm 2021 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1615/QĐ-UBND ngày 14/6/2021, chưa tham gia đào tạo nâng trình độ chuẩn năm 2021 có nhu cầu được đào tạo năm 2022 (theo Mẫu 01);

- Danh sách đăng ký đào tạo nâng trình độ chuẩn năm 2022 (theo Mẫu 02);

- Hồ sơ đăng ký dự tuyển của giáo viên.

* Hồ sơ đề nghị nâng trình độ chuẩn theo Nghị định 71/2020/NĐ-CP của đơn vị gửi về Phòng GDĐT (Bộ phận TCCB tiếp nhận) trong ngày 20/4/2022.

          Lưu ý: Phòng GDĐT chỉ báo cáo Sở GDĐT danh sách thí sinh đủ điều kiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo đối với các trường hợp giáo viên có đầy đủ hồ sơ theo quy định.

3. Các đơn vị phải có trách nhiệm kiểm tra kỹ hồ sơ đăng ký dự tuyển của của giáo viên và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Lãnh đạo Phòng GDĐT đối với những sai sót về nội dung các thông tin đăng ký. Mọi khiếu kiện, khiếu nại của giáo viên đối với việc thanh toán chế độ đào tạo liên quan đến những sai sót trong quá trình nhập dữ liệu và lập danh sách các đơn vị phải có trách nhiệm giải quyết và giải trình với Ủy ban nhân dân các cấp.

 

7. Nhập danh sách đăng ký học TCCT hệ tập trung năm 2022 (hạn cuối 10h00 ngày 23/2/2022);

Lưu ý: Đơn vị thống nhất cử GV đi học cần kiểm tra lại phải đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Công văn số 14/PGDĐT ngày 15/02/2022; Tính toán kinh phí chi trả cho người dạy thay GV đi học;

Người học phải nộp 01 bộ hồ sơ theo mẫu quy định của Trường chính trị tỉnh Quảng Nam;

6. Danh sách đăng ký tham gia học lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính năm 2022, hệ không tập trung (mở lớp tại huyện Thăng Bình); Hạn cuối cập nhật danh sách lúc 16h30 ngày 16/12/2021.

* Đối tượng dự tuyển
           - Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường học;
          - Giáo viên được quy hoạch vào các chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng theo Quyết định số 2631/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 và Quyết định số 2151/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 của UBND huyện Thăng Bình (xem chi tiết tại http://nhansu.thangbinh.edu.vn).
          * Điều kiện đăng ký dự tuyển
          - Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam;
          - Tốt nghiệp trung học phổ thông, có bằng chuyên môn đảm bảo theo quy định hiện hành;
          - Có tuổi đời từ 30 trở lên đối với nữ, từ 35 trở lên đối với nam.
          - Được cơ quan, cấp có thẩm quyền thống nhất cho đi học;
          - Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị kỷ luật.

5. Giải trình của CBQL, GV các trường về lý do không tham gia học nâng chuẩn năm 2021 theo Nghi định 71/2020/NĐ-CP (hạn cuối 06.12.2021);

- Báo cáo giải trình của Phòng GDĐT;

+ Kế hoạch số 1761/KH-UBND ngày 01/4/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam v/v Thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ;

+ Quyết định số 1615/QĐ-UBND ngày 14/6/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam Phê duyệt danh sách giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đủ điều kiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo năm 2021;

+ Phụ lục kèm theo Quyết định số 1615/QĐ-UBND ngày 14/6/2021;

+ Kế hoạch số 1530/KH-SGDĐT ngày 03/8/2021 của Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam v/v Đào tạo nâng trình độ chuẩn theo Nghị định số 71/2020/NĐ-CP cho giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2021;

+ Thông báo số 959/TB-ĐHQN ngày 18/8/2021 của Đại học Quảng Nam v/v Nhận hồ sơ đào tạo nâng trình độ chuẩn giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở theo Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2021;

+ Thông báo số 1122/TB-ĐHQN ngày 20/9/2021 của Đại học Quảng Nam v/v Gia hạn thời gian nhận hồ sơ đào tạo nâng trình độ chuẩn giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở theo Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2021;

4. Cập nhật thông tin 64 người tham gia học chính trị năm 2022 (hạn cuối 11h30 ngày 05/10/2021);

3. Báo cáo số liệu theo CV1007 Bộ ngày 30/9/2021 (hạn cuối 12h00 ngày 05/10/2021; Tải CV1007);

 

2. Đăng ký học Trung cấp chính trị 2022; (hạn cuối 27/9/2021)

1. Link cập nhật thông tin đội ngũ đi học theo NĐ71 (hạn cuối: 15h30 ngày 08/9/2021);

 

IV. CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH:    (truy cập http://cdcs.thangbinh.edu.vn để xem chi tiết)

- Giao chỉ tiêu biên chế, chi trả lương hợp đồng;

- Báo cáo danh sách nghỉ hưu theo chế độ năm 2022;

- Tổng hợp nghỉ hưu 108 đợt 1 - 2022;

- Bổ nhiệm ngạch đối với giáo viên trúng tuyển năm 2020;

- Bố trí công tác đối với viên chức giáo dục trúng tuyển năm 2021;

 

III. CHÍNH TRỊ HÈ:

- Tổng hợp kết quả đánh giá hè năm 2021;

- Link tải file báo cáo tình hình, kết quả bồi dưỡng chính trị hè năm 2021;

 

II. CHUYỂN XẾP NGẠCH, TIỀN LƯƠNG:

1. Báo cáo số lượng, cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức hiện có; nhu cầu nâng ngạch, thăng hạng và hồ sơ nâng ngạch,  thăng hạng năm 2021 (đang cập nhật văn bản liên quan đến từng mã số viên chức)

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHÚ

- Nghị định số 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/12/2004 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

- Nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

QUY ĐỊNH MÃ NGẠCH VÀ CHUYỂN XẾP LƯƠNG

- Quyết định số 78/2004/QĐ-BNV ngày 03/11/2004 V/v ban hành hanh mục các ngạch công chức và ngạch viên chức; (Phụ lục kèm theo: Danh mục các ngạch CC, VC);

- Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25/5/2007 của Bội Nội vụ Hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức;

- Thông tư số 13/2014/TT-BNV ngày 13/10/2014 của Bộ Nội vụ Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ;

- Thông tư liên tịch số 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 19/5/2015 của Bộ Nội vụ-Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện;

- Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/05/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ;

- Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y được áp dụng đối với viên chức điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y làm việc trong các cơ sở y tế công lập;

- Thông tư liên tịch 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT quy định về công tác y tế trường học;

- Thông tư số 08/2015/TT-BNV ngày 28/12/2015 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thời gian tập sự, bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ;

- Thông tư số 77/2019/TT-BTC ngày 11/11/2019 của Bộ Tài chính Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ;

- Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập;

- Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập;

- Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập;

- Thông tư số 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông công lập;

- Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư;

---------- Văn bản chỉ đạo chuyển xếp lương, xét/thi thăng hạng của các cấp

- Công văn số 971/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 12/03/2021 của Bộ GDĐT V/v triển khai thực hiện mã số, TCCDNN và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các CSGD mầm non, phổ thông công lập;

- Công văn số 2499//BNV-CCVC ngày 28/5/2021 của Bộ Nội vụ V/v rà soát chứng chỉ bồi dưỡng đối với công chức, viên chức;

- Công văn số 1177/SNV-CCVC ngày 09/6/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam;

- Công văn số 1227/SNV-CCVC ngày 16/6/2021 của Sở Nội vụ Quảng Nam;

- Công văn số 1282/SGDĐT-VP ngày 18/6/2021 của Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam v/v V/v triển khai thực hiện mã số, TCCDNN và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các CSGD mầm non, tiểu học, trung học cơ sở;

- Công văn số 106/PGDĐT ngày 21/6/2021 của Phòng GDĐT v/v Báo cáo số lượng, chức danh nghề nghiệp viên chức hiện có; nhu cầu nâng ngạch, thăng hạng và hồ sơ nâng ngạch, thăng hạng năm 2021; (Phụ lục kèm theo: 4 biểu mẫu excel);

- Các link báo cáo trực tuyến: (đang cập nhật)

+ Mẫu 1 - Công văn số 106/PGDĐT ngày 21/6/2021 của Phòng GDĐT;

+ Mẫu 2 - Công văn số 106/PGDĐT ngày 21/6/2021 của Phòng GDĐT;

+ Mẫu 3 - Công văn số 106/PGDĐT ngày 21/6/2021 của Phòng GDĐT;

+ Mẫu 4 - Công văn số 106/PGDĐT ngày 21/6/2021 của Phòng GDĐT;

 

I. BÁO CÁO NHANH SỐ LIỆU LIÊN QUAN:

        1. Báo cáo nhanh số liệu cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thời điểm 30/6/2021 và 01/9/2021 theo yêu cầu tại CV số 1326/SGDĐT-VP ngày 24/6/2021 (hạn cuối: 08h00 ngày 25/6/2021):  - Bấm vào link này để xem số liệu;

 

        2. Báo cáo nhanh số liệu cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thời điểm 01/9/2021 và 01/12/2021  (hạn cuối: 11h00 ngày 18/8/2021):

- Bấm vào link này cập nhật số liệu tổng hợp;

- Bấm vào link để chỉnh sửa số liệu nhân sự chi tiết các trường MN-MG công lập;

- Bấm vào link để chỉnh sửa số liệu nhân sự chi tiết các trường Tiểu học;

- Bấm vào link để chỉnh sửa số liệu nhân sự chi tiết các trường THCS;

* Riêng trường TH&THCS cần lưu ý đến TPT Đội, GV chuyên,... sao cho tổng phải khớp toàn trường.

        3. Báo cáo số lượng, danh sách bổ nhiệm ngạch, chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với công chức, viên chức kế toán, nhân viên các trường học (chậm nhất đến 17h00 ngày 05/8/2021).

- Công văn số 1073/UBND-NV ngày 30/7/2021 của UBND huyện Thăng Bình về việc bổ nhiệm ngạch, chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với công chức, viên chức kế toán, nhân viên các cơ quan, đơn vị;

- Biểu mẫu kèm theo Công văn số 1073/UBND-NV ngày 30/7/2021;

- Công văn số   /PGDĐT ngày    /8/2021 của Phòng GDĐT huyện về việc báo cáo số lượng, danh sách bổ nhiệm ngạch, chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với công chức, viên chức kế toán, nhân viên các trường học;

- Biểu mẫu báo cáo trực tuyến (quyền chỉnh sửa: chỉ tài khoản gmail trường đăng ký tương tự tài khoản Qoffice hiện hành, còn Trường TH Nguyễn Khuyến, MN Ánh Dương, MN Trúc Đào chưa tạo);

4. Báo cáo nhanh số liệu theo yêu cầu của Phòng nội vụ (ngày 23/8/2021):

- Link nhập thông tin về nhân viên kế toán, văn thư, thư viện, y tế;

5. Báo cáo theo yêu cầu của Phòng TCCB Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam:

a. Báo cáo GV bồi dưỡng tự nhiên, Lịch sử, Địa lý và mẫu 6a, 6b (THCS);

b. Báo cáo về GV ngoại ngữ (THCS);

c. Báo cáo tổng hợp số liệu Tiểu học mẫu 1;

d. Báo cáo tổng hợp số liệu Tiểu học mẫu 3;

e. Báo cáo tổng hợp số iệu THCS mẫu 2;

f. Báo cáo tổng hợp số liệu THCS mẫu 3;

* Trường TH&THCS báo riêng dữ liệu theo cấp học trong từng mẫu liên quan.

6. Báo cáo theo yêu cầu của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam  (hạn cuối trước 09h00 ngày 10/6/2022)

a. Báo cáo dự kiến nhân sự các trường năm 2023: Link xem chi tiết; (đã xong)

b. Link nhập báo cáo thống kê đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thời điểm 31/12/2021; (hạn cuối 10/6/2022)

c. Báo cáo đề xuất giao định suất hợp đồng lao động theo các Nghị định 68/2000/NĐ-CP, 161/2018/NĐ-CP

- Link cập nhật số liệu tổng hợp đối với từng trường/cấp học;

- Link nhập danh sách hợp đồng đang có mặt đến thời điểm 30/4/2022; (nếu HĐ theo 68/161 thì tréo X)

d. Link báo cáo vị trí việc làm, số lượng người làm việc và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập; (đã có mẫu, các trường kiểm tra điều chỉnh số liệu và cập nhật thêm năm 2024, 2025; Riêng trường TH&THCS phân tích chính xác số liệu đội ngũ tương ứng với từng cấp học)

* Số liệu cụ thể để nhập vị trí việc làm, cơ cấu căn cứ vào đề án VTVL của đơn vị đang xây dựng; Dự kiến nhân sự chi tiết theo mẫu các năm 2023, 2024, 2025 đính kèm dưới đây (trường chỉ nhập dự kiến số lớp phù hợp để tính ra số nhân sự dự kiến được giao, cụ thể:

+ Dự kiến nhân sự năm 2023 (đã được phê duyệt kế hoạch PTGD xong);

+ Dự kiến nhân sự năm 2024; (chỉ cần nhập số lớp dự kiến; riêng trường TH&THCS giải trình rõ số lớp mỗi cấp ở cột ghi chú)

+ Dự kiến nhân sự năm 2025; (chỉ cần nhập số lớp dự kiến; riêng trường TH&THCS giải trình rõ số lớp mỗi cấp ở cột ghi chú)

* Lưu ý:
+ Nhóm 1: Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành như HT, PHT
+ Nhóm 2: Nhóm chuyên môn nghiệp vụ như: GV Mầm non; Giáo viên; GV văn hóa, GV tin, GV mt, GV nghệ thuật, v.v.
+ Nhóm 3: Nhóm nghiệp vụ chuyên môn dùng chung như: TPT Đội
+ Nhóm 4: Nhóm hỗ trợ, phục vụ như Thư viện; Thiết bị, thí nghiệm;Công nghệ thông tin; Kế toán; Thủ quỹ; Văn thư;Y tế; (xem 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV; 16/2017/TT-BGDĐT; 106/2020/NĐ-CP)
+ Nhóm lao động hợp đồng như: Bảo vệ, Phục vụ, Lái xe, Cấp dưỡng, v.v.
+ Nhóm vị trí việc làm kiêm nhiệm là những vị trí được hưởng định mức giảm tiết dạy theo quy định
Vì vậy, HT tính toán phù hợp để xây dựng vị trí việc làm khớp đúng với Đề án của trường.
 

 

 

          - Để bảo vệ vùng bảng tính của đơn vị: đánh dấu khu vực dữ liệu của trường -> Nhấn chuột phải lên vùng được đánh dấu -> Bảo vệ dải ô -> Đặt quyền -> bấm chuyển từ Tùy chỉnh sang CHỈ BẠN -> Bấm nút Đã xong.
          - Nếu muốn copy, paste dữ liệu thì làm theo các bước sau:
          . Tải file excel danh sách của đơn vị lên Gmail hoặc Google Drive, mở file bằng trình duyệt (lúc đó ta có 3 tab: Gmail, file excel trường, file Google Sheet).
          . Đánh dấu dữ liệu cần sao chép ở file excel đơn vị -> Chọn copy.
          . Chuyển sang tab Google Sheet của Phòng GDĐT, đặt con trỏ tại dòng đầu tiên của đơn vị -> Nhấn chuột phải lên ô đầu tiên -> Chọn Dán đặc biệt -> Chọn Chỉ dán giá trị.
          . Kiểm tra lại thông tin xem có đè lên dữ liệu trường khác không?

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

pgdthangbinh

Xem thêm...
Van bản mới nhất