tin tức-sự kiện

Thời khóa biểu toàn trường áp dụng từ ngày 03/9

 

THỨ
TIẾT

6A

(Cúc)

6B

(Diệu)

6C

(H.Quý)

6D

(Thùy Vân)

7A

(Châu)

7B

(N.Quý)

7C

(Ngọc)

7D

(Hương)

8A

(N.Hạnh)

8B

(B.Khánh)

2

1

ChCờ - Cúc

ChCờ - Diệu

ChCờ - H.Quý

ChCờ - Thùy Vân

ChCờ - Châu

ChCờ - N.Quý

ChCờ - Ngọc

ChCờ - Hương

ChCờ - N.Hạnh

ChCờ - B.Khánh

2

Tin - Thương

GDCD - T.Tuyết

Toán - Trang

T.Anh - Thoa

T.Anh - Hồng

Địa - Văn

Tin - Huệ

Toán - Lịch

Sử - Huy

CNghệ - Linh

3

T.Anh - Thoa

Văn - H.Quý

Sử - Huy

MT - N.Hạnh

Văn - N.Quý

CNghệ - Ngọc

T.Anh - Hồng

Toán - Lịch

Văn - Đạt

Toán - B.Khánh

4

Sinh - T.Vân

MT - N.Hạnh

Địa - Văn

Văn - Cúc

Toán - Châu

Nhạc - M.Hạnh

Toán - Trang

GDCD - T.Tuyết

Lí - Linh

Toán - B.Khánh

5

Văn - Cúc

CNghệ - Minh

Nhạc - M.Hạnh

Địa - Văn

Toán - Châu

T.Anh - Hồng

Toán - Trang

MT - N.Hạnh

Sinh - Tình

Hóa - T.Vân

3

1

Toán - Diệu

Tin - Nụ

CNghệ - Trang

T.Anh - Thoa

Sử - Huy

Văn - N.Quý

Lí - Thùy Vân

Văn - Cúc

Văn - Đạt

Địa - Văn

2

Toán - Diệu

Nhạc - M.Hạnh

TD - Hùng

T.Anh - Thoa

TD - Tuấn

Văn - N.Quý

Địa - Văn

Văn - Cúc

CNghệ - Linh

Sử - Huy

3

Văn - Cúc

TD - Hùng

T.Anh - Thoa

Toán - Trang

Sinh - Dung

TD - Tuấn

Văn - N.Quý

T.Anh - Hồng

Địa - Văn

Sinh - Tình

4

TD - Hùng

CNghệ - Minh

Toán - Trang

Lí - Thùy Vân

Nhạc - M.Hạnh

Sinh - Dung

TD - Tuấn

T.Anh - Hồng

Toán - Nụ

Toán - B.Khánh

5

 

 

 

 

T.Anh - Hồng

Lí - Thùy Vân

Toán - Trang

Nhạc - M.Hạnh

Toán - Nụ

Toán - B.Khánh

4

1

T.Anh - Thoa

TD - Hùng

Toán - Trang

Sử - Huy

CNghệ - Ngọc

GDCD - T.Tuyết

Địa - Văn

Tin - Huệ

Toán - Nụ

Văn - B. Hạnh

2

TD - Hùng

Sinh - T.Vân

Toán - Trang

Tin - Nụ

GDCD - T.Tuyết

CNghệ - Ngọc

Tin - Huệ

Địa - Văn

Sử - Huy

Văn - B. Hạnh

3

Sử - Huy

T.Anh - Thoa

GDCD - T.Tuyết

Toán - Trang

Tin - Huệ

Toán - Châu

CNghệ - Ngọc

TD - Tuấn

CNghệ - Linh

TD - Hùng

4

Địa - Văn

T.Anh - Thoa

Sinh - T.Vân

CNghệ - Trang

Sử - Huy

Toán - Châu

Sử - Hương

Sinh - Dung

T.Anh - Phương

Lí - Linh

5

 

 

 

 

Địa - Văn

Tin - Huệ

Toán - Trang

CNghệ - Ngọc

Văn - Đạt

T.Anh - Phương

5

1

MT - N.Hạnh

Văn - H.Quý

CNghệ - Trang

Nhạc - M.Hạnh

Toán - Châu

Văn - N.Quý

T.Anh - Hồng

Địa - Văn

Văn - Đạt

GDCD - Ly

2

Nhạc - M.Hạnh

Văn - H.Quý

Tin - Nụ

Toán - Trang

Văn - N.Quý

Địa - Văn

Sinh - Dung

T.Anh - Hồng

TC-Văn - Đạt

Sử - Huy

3

CNghệ - Minh

Địa - Văn

Văn - H.Quý

Toán - Trang

Văn - N.Quý

Toán - Châu

Nhạc - M.Hạnh

TD - Tuấn

T.Anh - Phương

MT - N.Hạnh

4

Tin - Thương

Sử - Huy

Văn - H.Quý

CNghệ - Trang

Địa - Văn

MT - N.Hạnh

Văn - N.Quý

Sinh - Dung

GDCD - Ly

T.Anh - Phương

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Toán - Nụ

T.Anh - Phương

6

1

GDCD - T.Tuyết

T.Anh - Thoa

Lí - Thùy Vân

TD - Hùng

TD - Tuấn

T.Anh - Hồng

Sinh - Dung

Sử - Hương

MT - N.Hạnh

Nhạc - Ngọc

2

T.Anh - Thoa

Sinh - T.Vân

Tin - Nụ

GDCD - T.Tuyết

Sinh - Dung

T.Anh - Hồng

TD - Tuấn

Lí - Thùy Vân

Nhạc - Ngọc

TD - Hùng

3

Toán - Diệu

Tin - Nụ

MT - N.Hạnh

Sinh - T.Vân

Lí - Thùy Vân

Sử - Hương

T.Anh - Hồng

Văn - Cúc

TD - Hùng

CNghệ - Linh

4

Văn - Cúc

Toán - Diệu

T.Anh - Thoa

Tin - Nụ

MT - N.Hạnh

TD - Tuấn

Sử - Hương

Toán - Lịch

Hóa - T.Vân

Văn - B. Hạnh

5

Sinh - T.Vân

Toán - Diệu

T.Anh - Thoa

Văn - Cúc

T.Anh - Hồng

Sinh - Dung

GDCD - T.Tuyết

Toán - Lịch

TC-Toán - Nụ

Văn - B. Hạnh

7

1

CNghệ - Minh

Toán - Diệu

Văn - H.Quý

TD - Hùng

CNghệ - Ngọc

Tin - Huệ

Văn - N.Quý

Văn - Cúc

Hóa - T.Vân

TC-Văn - B. Hạnh

2

Văn - Cúc

Toán - Diệu

Văn - H.Quý

Sinh - T.Vân

Tin - Huệ

Sử - Hương

Văn - N.Quý

CNghệ - Ngọc

T.Anh - Phương

TC-Toán - B.Khánh

3

Toán - Diệu

Lí - Thùy Vân

Sinh - T.Vân

Văn - Cúc

Toán - Châu

Văn - N.Quý

MT - N.Hạnh

Tin - Huệ

TD - Hùng

Sinh - Tình

4

Lí - Thùy Vân

Văn - H.Quý

TD - Hùng

Văn - Cúc

Văn - N.Quý

Toán - Châu

CNghệ - Ngọc

Sử - Hương

Sinh - Tình

Hóa - T.Vân

5

SHL - Cúc

SHL - Diệu

SHL - H.Quý

SHL - Thùy Vân

SHL - Châu

SHL - N.Quý

SHL - Ngọc

SHL - Hương

SHL - N.Hạnh

SHL - B.Khánh

 

 

 

THỨ
TIẾT

8C

(B. Hạnh)

8D

(Phương)

9A

(Lan)

9B

(H.Hà)

9C

(Loan)

9D

(Huân)

 

 

 

 

2

1

ChCờ - B. Hạnh

ChCờ - Phương

ChCờ - Lan

ChCờ - H.Hà

ChCờ - Loan

ChCờ - Huân

 

 

 

 

2

Hóa - T.Vân

Văn - Đạt

Nhạc - M.Hạnh

Văn - L.Hoa

Hóa - Tình

Địa - Minh

 

 

 

 

3

Văn - B. Hạnh

CNghệ - Linh

Hóa - Tình

Toán - Thương

Nhạc - M.Hạnh

Văn - Lan

 

 

 

 

4

Sinh - Tình

T.Anh - Phương

Toán - Huân

Lí - H.Hà

T.Anh - Loan

Văn - Lan

 

 

 

 

5

GDCD - T.Tuyết

T.Anh - Phương

Toán - Huân

T.Anh - Loan

Lí - H.Hà

CNghệ - Đạt

 

 

 

 

3

1

TD - Hùng

CNghệ - Linh

TD - Tuấn

Địa - Minh

Hóa - Tình

Toán - Huân

 

 

 

 

2

Toán - Nụ

Văn - Đạt

Hóa - Tình

Toán - Thương

Địa - Minh

Toán - Huân

 

 

 

 

3

Toán - Nụ

Toán - B.Khánh

Văn - Lan

Toán - Thương

CNghệ - Đạt

Nhạc - M.Hạnh

 

 

 

 

4

Địa - Văn

Sử - Huy

Văn - Lan

Hóa - Liệu

Toán - Thương

Hóa - Tình

 

 

 

 

5

Sử - Huy

Địa - Văn

Địa - Minh

Sinh - Dung

Toán - Thương

Văn - Lan

 

 

 

 

4

1

CNghệ - Linh

T.Anh - Phương

Sử - Hương

CNghệ - Đạt

Văn - L.Hoa

TD - Tuấn

 

 

 

 

2

Lí - Linh

Văn - Đạt

Sinh - Dung

Văn - L.Hoa

TD - Tuấn

Sử - Hương

 

 

 

 

3

Hóa - T.Vân

Sinh - Tình

GDCD - Quyết

Văn - L.Hoa

Sinh - Dung

Lí - H.Hà

 

 

 

 

4

Toán - Nụ

TD - Hùng

CNghệ - Đạt

TD - Tuấn

Lí - H.Hà

Hóa - Tình

 

 

 

 

5

Sinh - Tình

Hóa - T.Vân

Lí - H.Hà

GDCD - T.Tuyết

Sử - Hương

Sinh - Dung

 

 

 

 

5

1

T.Anh - Phương

Sử - Huy

Văn - Lan

Sinh - Dung

Địa - Minh

TD - Tuấn

 

 

 

 

2

T.Anh - Phương

Toán - B.Khánh

Văn - Lan

TD - Tuấn

Toán - Thương

Địa - Minh

 

 

 

 

3

Toán - Nụ

Toán - B.Khánh

Sinh - Dung

T.Anh - Loan

Toán - Thương

Văn - Lan

 

 

 

 

4

TC-Toán - Nụ

Văn - Đạt

Địa - Minh

Nhạc - M.Hạnh

TD - Tuấn

T.Anh - Loan

 

 

 

 

5

Sử - Huy

TC-Văn - Đạt

 

 

 

 

 

 

 

 

6

1

Văn - B. Hạnh

Hóa - T.Vân

T.Anh - Loan

Toán - Thương

Văn - L.Hoa

Toán - Huân

 

 

 

 

2

Văn - B. Hạnh

MT - N.Hạnh

T.Anh - Loan

TC-Toán - Thương

Văn - L.Hoa

Toán - Huân

 

 

 

 

3

Nhạc - Ngọc

GDCD - T.Tuyết

TD - Tuấn

Hóa - Liệu

T.Anh - Loan

Sinh - Dung

 

 

 

 

4

TD - Hùng

Lí - Linh

Toán - Huân

Văn - L.Hoa

Sinh - Dung

T.Anh - Loan

 

 

 

 

5

CNghệ - Linh

Nhạc - Ngọc

Toán - Huân

Văn - L.Hoa

TC-Toán - Thương

TC-T.Anh - Loan

 

 

 

 

7

1

T.Anh - Phương

Sinh - Tình

TC-T.Anh - Loan

Sử - Hương

Văn - L.Hoa

Lí - H.Hà

 

 

 

 

2

Văn - B. Hạnh

TD - Hùng

Lí - H.Hà

TC-T.Anh - Loan

Văn - L.Hoa

GDCD - Thành

 

 

 

 

3

TC-Văn - B. Hạnh

Toán - B.Khánh

TC-Toán - Huân

Địa - Minh

GDCD - Thành

Văn - Lan

 

 

 

 

4

MT - N.Hạnh

TC-Toán - B.Khánh

Văn - Lan

Lí - H.Hà

TC-T.Anh - Loan

TC-Toán - Huân

 

 

 

 

5

SHL - B. Hạnh

SHL - Phương

SHL - Lan

SHL - H.Hà

SHL - Loan

SHL - Huân

 

 

 

 

 

 

Tác giả: cukuin_thcsdraybhang

Xem thêm