tin tức-sự kiện

Thời khóa biểu toàn trường áp dụng từ ngày 11/11/2019

 

THỨ
TIẾT

6A

(Cúc)

6B

(Diệu)

6C

(H.Quý)

6D

(Thùy Vân)

7A

(Châu)

7B

(N.Quý)

7C

(Ngọc)

7D

(Hương)

8A

(N.Hạnh)

8B

(B.Khánh)

2

1

ChCờ - Cúc

ChCờ - Diệu

ChCờ - H.Quý

ChCờ - Thùy Vân

ChCờ - Châu

ChCờ - N.Quý

ChCờ - Ngọc

ChCờ - Hương

ChCờ - N.Hạnh

ChCờ - B.Khánh

2

CNghệ - M.Hạnh

Tin - Nụ

T.Anh - Thoa

Toán - Trang

Sử - Huy

Địa - Văn

T.Anh - Hồng

Toán - Lịch

Tin - Thương

Hóa - T.Vân

3

Toán - Trang

Toán - Diệu

Văn - H.Quý

Tin - Nụ

Toán - Châu

Tin - B.Khánh

T.Anh - Hồng

Toán - Lịch

T.Anh - Phương

Văn - B. Hạnh

4

Toán - Trang

MT - N.Hạnh

Văn - H.Quý

Văn - Cúc

Toán - Châu

T.Anh - Hồng

Văn - N.Quý

Sinh - Dung

Hóa - T.Vân

Sinh - Tình

5

T.Anh - Thoa

CNghệ - M.Hạnh

Toán - Trang

Sinh - T.Vân

Sinh - Dung

Toán - Châu

Địa - Văn

Văn - Cúc

Văn - Đạt

MT - N.Hạnh

3

1

Toán - Trang

Toán - Diệu

GDCD - T.Tuyết

T.Anh - Thoa

T.Anh - Hồng

Văn - N.Quý

Tin - B.Khánh

Văn - Cúc

Sử - Huy

Địa - Văn

2

Tin - Nụ

Toán - Diệu

T.Anh - Thoa

Toán - Trang

Văn - N.Quý

TD - Tuấn

Sinh - Dung

Văn - Cúc

TD - Hùng

Sử - Huy

3

Văn - Cúc

Sử - Huy

Tin - Nụ

Toán - Trang

Sinh - Dung

Tin - B.Khánh

Văn - N.Quý

T.Anh - Hồng

Địa - Văn

CNghệ - Linh

4

Văn - Cúc

T.Anh - Thoa

Toán - Trang

TD - Hùng

GDCD - T.Tuyết

T.Anh - Hồng

Văn - N.Quý

Địa - Văn

Toán - Diệu

Toán - B.Khánh

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Toán - Diệu

Toán - B.Khánh

4

1

TD - Hùng

Văn - H.Quý

Lí - Thùy Vân

Toán - Trang

Toán - Châu

Sử - Hương

CNghệ - Ngọc

MT - N.Hạnh

Sử - Huy

Văn - B. Hạnh

2

Sinh - T.Vân

TD - Hùng

Toán - Trang

CNghệ - Linh

MT - N.Hạnh

Lí - Thùy Vân

Toán - Châu

TD - Tuấn

Văn - Đạt

Nhạc - Ngọc

3

T.Anh - Thoa

Sinh - T.Vân

Toán - Trang

Sử - Huy

TD - Tuấn

MT - N.Hạnh

Toán - Châu

Sử - Hương

CNghệ - Linh

T.Anh - Phương

4

Toán - Trang

T.Anh - Thoa

CNghệ - Linh

TD - Hùng

Sử - Huy

TD - Tuấn

MT - N.Hạnh

Toán - Lịch

Nhạc - Ngọc

T.Anh - Phương

5

 

 

 

 

Lí - Thùy Vân

CNghệ - Ngọc

Sử - Hương

Toán - Lịch

T.Anh - Phương

Sinh - Tình

5

1

Sử - Huy

Văn - H.Quý

Sinh - T.Vân

GDCD - T.Tuyết

Văn - N.Quý

T.Anh - Hồng

Địa - Văn

Tin - B.Khánh

Toán - Diệu

GDCD - Ly

2

Văn - Cúc

Văn - H.Quý

MT - N.Hạnh

CNghệ - Linh

T.Anh - Hồng

GDCD - T.Tuyết

Sinh - Dung

Địa - Văn

Toán - Diệu

Hóa - T.Vân

3

Tin - Nụ

Sinh - T.Vân

Sử - Huy

Văn - Cúc

Địa - Văn

Sinh - Dung

Văn - N.Quý

Nhạc - M.Hạnh

MT - N.Hạnh

Toán - B.Khánh

4

GDCD - T.Tuyết

CNghệ - M.Hạnh

Tin - Nụ

Địa - Văn

Tin - B.Khánh

Văn - N.Quý

TD - Tuấn

Văn - Cúc

GDCD - Ly

Sử - Huy

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

1

Lí - Thùy Vân

GDCD - T.Tuyết

Sinh - T.Vân

T.Anh - Thoa

CNghệ - Ngọc

Địa - Văn

Toán - Châu

TD - Tuấn

TD - Hùng

Văn - B. Hạnh

2

Địa - Văn

Nhạc - Ngọc

CNghệ - Linh

T.Anh - Thoa

Toán - Châu

Nhạc - M.Hạnh

TD - Tuấn

GDCD - T.Tuyết

Hóa - T.Vân

Văn - B. Hạnh

3

CNghệ - M.Hạnh

T.Anh - Thoa

TD - Hùng

Nhạc - Ngọc

Địa - Văn

Sử - Hương

GDCD - T.Tuyết

Lí - Thùy Vân

Tin - Thương

Tin - Huệ

4

Sinh - T.Vân

Địa - Văn

T.Anh - Thoa

Tin - Nụ

TD - Tuấn

Toán - Châu

Nhạc - M.Hạnh

Sử - Hương

Lí - Linh

TD - Hùng

5

T.Anh - Thoa

Tin - Nụ

Địa - Văn

Sinh - T.Vân

Nhạc - M.Hạnh

Toán - Châu

Sử - Hương

CNghệ - Ngọc

Sinh - Tình

Lí - Linh

7

1

Văn - Cúc

Lí - Thùy Vân

Văn - H.Quý

MT - N.Hạnh

Văn - N.Quý

Toán - Châu

T.Anh - Hồng

Tin - B.Khánh

T.Anh - Phương

TD - Hùng

2

MT - N.Hạnh

TD - Hùng

Văn - H.Quý

Văn - Cúc

Văn - N.Quý

Sinh - Dung

Toán - Châu

T.Anh - Hồng

Sinh - Tình

Toán - B.Khánh

3

Nhạc - Ngọc

Văn - H.Quý

TD - Hùng

Văn - Cúc

Tin - B.Khánh

Văn - N.Quý

Lí - Thùy Vân

T.Anh - Hồng

Văn - Đạt

T.Anh - Phương

4

TD - Hùng

Toán - Diệu

Nhạc - Ngọc

Lí - Thùy Vân

T.Anh - Hồng

Văn - N.Quý

Tin - B.Khánh

Sinh - Dung

Văn - Đạt

Tin - Huệ

5

SHL - Cúc

SHL - Diệu

SHL - H.Quý

SHL - Thùy Vân

SHL - Châu

SHL - N.Quý

SHL - Ngọc

SHL - Hương

SHL - N.Hạnh

SHL - B.Khánh

 

 

 

THỨ
TIẾT

8C

(B. Hạnh)

8D

(Phương)

9A

(Lan)

9B

(H.Hà)

9C

(Loan)

9D

(Huân)

 

 

 

 

2

1

ChCờ - B. Hạnh

ChCờ - Phương

ChCờ - Lan

ChCờ - H.Hà

ChCờ - Loan

ChCờ - Huân

 

 

 

 

2

GDCD - T.Tuyết

Văn - Đạt

Địa - Minh

Sinh - Dung

Hóa - Tình

Tin - Huệ

 

 

 

 

3

Sinh - Tình

Văn - Đạt

Lí - H.Hà

Toán - Huân

T.Anh - Loan

Sinh - Dung

 

 

 

 

4

Toán - Nụ

Sử - Huy

Nhạc - M.Hạnh

Toán - Huân

Văn - Lan

Sử - Hương

 

 

 

 

5

T.Anh - Phương

Toán - Diệu

Tin - Huệ

Địa - Minh

Toán - Thương

Lí - H.Hà

 

 

 

 

3

1

Lí - Linh

TD - Hùng

TD - Tuấn

Lí - H.Hà

Sinh - Dung

Văn - Lan

 

 

 

 

2

Địa - Văn

CNghệ - Linh

GDCD - T.Tuyết

Nhạc - M.Hạnh

Lí - H.Hà

Văn - Lan

 

 

 

 

3

TD - Hùng

Toán - Diệu

Văn - Lan

TD - Tuấn

GDCD - T.Tuyết

Nhạc - M.Hạnh

 

 

 

 

4

Toán - Nụ

Sử - Huy

Văn - Lan

Sinh - Dung

Nhạc - M.Hạnh

TD - Tuấn

 

 

 

 

5

Toán - Nụ

Địa - Văn

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1

Tin - Thương

T.Anh - Phương

CNghệ - Đạt

Hóa – Liệu

TD - Tuấn

Toán - Huân

 

 

 

 

2

Sử - Huy

Tin - Huệ

Hóa - Tình

Sử - Hương

Địa - Minh

Toán - Huân

 

 

 

 

3

Văn - B. Hạnh

TD - Hùng

Tin - Huệ

Địa - Minh

Toán - Thương

Hóa - Tình

 

 

 

 

4

Hóa - T.Vân

Sinh - Tình

Toán - Huân

Văn - H.Quý

Sử - Hương

Tin - Huệ

 

 

 

 

5

CNghệ - Linh

Hóa - T.Vân

Toán - Huân

Văn - H.Quý

Tin - Huệ

Địa - Minh

 

 

 

 

5

1

MT - N.Hạnh

T.Anh - Phương

Sinh - Dung

CNghệ - Đạt

Văn - Lan

TD - Tuấn

 

 

 

 

2

Sử - Huy

T.Anh - Phương

TD - Tuấn

T.Anh - Loan

CNghệ - Đạt

Văn - Lan

 

 

 

 

3

T.Anh - Phương

GDCD - T.Tuyết

T.Anh - Loan

Văn - H.Quý

TD - Tuấn

Văn - Lan

 

 

 

 

4

Hóa - T.Vân

Văn - Đạt

Văn - Lan

Văn - H.Quý

Sinh - Dung

T.Anh - Loan

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

1

Tin - Thương

Lí - Linh

Lí - H.Hà

Hóa – Liệu

Tin - Huệ

Toán - Huân

 

 

 

 

2

TD - Hùng

Sinh - Tình

Sử - Hương

Lí - H.Hà

Địa - Minh

Toán - Huân

 

 

 

 

3

Toán - Nụ

Hóa - T.Vân

Toán - Huân

TD - Tuấn

Hóa - Tình

Địa - Minh

 

 

 

 

4

Sinh - Tình

Nhạc - Ngọc

Toán - Huân

Tin - Huệ

Toán - Thương

GDCD - T.Tuyết

 

 

 

 

5

Văn - B. Hạnh

Tin - Huệ

Địa - Minh

GDCD - T.Tuyết

Toán - Thương

Lí - H.Hà

 

 

 

 

7

1

Nhạc - Ngọc

Văn - Đạt

Sinh - Dung

T.Anh - Loan

Văn - Lan

Hóa - Tình

 

 

 

 

2

Văn - B. Hạnh

Toán - Diệu

T.Anh - Loan

Tin - Huệ

Văn - Lan

CNghệ - Đạt

 

 

 

 

3

Văn - B. Hạnh

Toán - Diệu

Hóa - Tình

Toán - Huân

T.Anh - Loan

Sinh - Dung

 

 

 

 

4

T.Anh - Phương

MT - N.Hạnh

Văn - Lan

Toán - Huân

Lí - H.Hà

T.Anh - Loan

 

 

 

 

5

SHL - B. Hạnh

SHL - Phương

SHL - Lan

SHL - H.Hà

SHL - Loan

SHL - Huân

 

 

 

 

 

 

Tác giả: cukuin_thcsdraybhang

Xem thêm