tin tức-sự kiện

Thời khóa biểu toàn trường áp dụng từ ngày 13/1/2020

 

THỨ
TIẾT

6A

(Cúc)

6B

(Diệu)

6C

(H. Quý)

6D

(Thùy Vân)

7A

(Châu)

7B

(N. Quý)

7C

(Ngọc)

7D

(Hương)

8A

(M. Hạnh)

8B

(Khánh)

2

1

ChCờ - Cúc

ChCờ - Diệu

ChCờ - H. Quý

ChCờ - Thùy Vân

ChCờ - Châu

ChCờ - N. Quý

ChCờ - Ngọc

ChCờ - Hương

ChCờ - M. Hạnh

ChCờ - Khánh

2

Địa - Bình

Tin - Nụ

T. Anh - Thoa

Toán - Trang

MT - N. Hạnh

T. Anh - Hồng

Sử - Huy

Sinh - T. Vân

Văn - Đạt

Hóa - Thụ

3

Toán - Trang

GDCD - Tuyết

Tin - Nụ

Sử - Huy

CNghệ - Ngọc

Toán - Châu

MT - N. Hạnh

T. Anh - Hồng

Toán - Diệu

Toán - Khánh

4

Toán - Trang

CNghệ - M. Hạnh

Sinh - T. Vân

T. Anh - Thoa

Địa - Minh

Văn - N. Quý

CNghệ - Ngọc

Văn - Cúc

Lí - Linh

Văn - B. Hạnh

5

Tin - Nụ

T. Anh - Thoa

Toán - Trang

Nhạc - M. Hạnh

Toán - Châu

Sử - Hương

Sinh - T. Vân

Văn - Cúc

Địa - Bình

Sinh - Dung

3

1

Toán - Trang

TD - Hùng

MT - N. Hạnh

GDCD - Tuyết

T. Anh - Hồng

Sinh - Thụ

Văn - N. Quý

Tin - Khánh

CNghệ - Linh

Sử - Huy

2

Sử - Huy

Lí - Thùy Vân

Toán - Trang

MT - N. Hạnh

Tin - Khánh

Địa - Minh

Văn - N. Quý

T. Anh - Hồng

Địa - Bình

TD - Hùng

3

Lí - Thùy Vân

Văn - H. Quý

CNghệ - Linh

Toán - Trang

Văn - N. Quý

Tin - Khánh

T. Anh - Hồng

Địa - Minh

Văn - Đạt

MT - N. Hạnh

4

TD - Hùng

Sử - Huy

Văn - H. Quý

Toán - Trang

Sinh - Thụ

Văn - N. Quý

T. Anh - Hồng

Toán - Lịch

GDCD - Tuyết

Văn - B. Hạnh

5

 

 

 

 

Sử - Huy

Lí - Thùy Vân

Địa - Minh

Toán - Lịch

Hóa - Thụ

Toán - Khánh

4

1

Sinh - T. Vân

Địa - Bình

Toán - Trang

T. Anh - Thoa

Địa - Minh

Toán - Châu

CNghệ - Ngọc

Văn - Cúc

Sử - Huy

Hóa - Thụ

2

GDCD - Tuyết

Sinh - T. Vân

Toán - Trang

CNghệ - Linh

CNghệ - Ngọc

Toán - Châu

Sử - Huy

Văn - Cúc

Toán - Diệu

Tin - Huệ

3

Toán - Trang

Toán - Diệu

T. Anh - Thoa

Sinh - T. Vân

Nhạc - Ngọc

GDCD - Tuyết

Toán - Châu

TD - Tuấn

T. Anh - Phương

Địa - Bình

4

Văn - Cúc

Toán - Diệu

Địa - Bình

Toán - Trang

TD - Tuấn

Địa - Minh

Toán - Châu

Sinh - T. Vân

Hóa - Thụ

Lí - Linh

5

 

 

 

 

Sử - Huy

Nhạc - Ngọc

Sinh - T. Vân

GDCD - Tuyết

Tin - Thương

CNghệ - Linh

5

1

Sinh - T. Vân

CNghệ - M. Hạnh

Văn - H. Quý

TD - Hùng

Lí - Thùy Vân

T. Anh - Hồng

Văn - N. Quý

TD - Tuấn

MT - N. Hạnh

Toán - Khánh

2

TD - Hùng

Sinh - T. Vân

Văn - H. Quý

Tin - Nụ

Văn - N. Quý

Sử - Hương

TD - Tuấn

T. Anh - Hồng

Nhạc - M. Hạnh

Toán - Khánh

3

Tin - Nụ

Văn - H. Quý

Sinh - T. Vân

Lí - Thùy Vân

Văn - N. Quý

TD - Tuấn

T. Anh - Hồng

MT - N. Hạnh

Toán - Diệu

Sinh - Dung

4

CNghệ - M. Hạnh

Toán - Diệu

Lí - Thùy Vân

Sinh - T. Vân

TD - Tuấn

Văn - N. Quý

Tin - Khánh

Sử - Hương

Sinh - Dung

Văn - B. Hạnh

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin - Thương

Nhạc - M. Hạnh

6

1

MT - N. Hạnh

Tin - Nụ

T. Anh - Thoa

CNghệ - Linh

GDCD - Tuyết

Sinh - Thụ

Nhạc - Ngọc

Toán - Lịch

TD - Hùng

T. Anh - Phương

2

T. Anh - Thoa

Nhạc - Ngọc

TD - Hùng

Văn - Cúc

Sinh - Thụ

MT - N. Hạnh

GDCD - Tuyết

Toán - Lịch

CNghệ - Linh

T. Anh - Phương

3

T. Anh - Thoa

MT - N. Hạnh

CNghệ - Linh

Văn - Cúc

T. Anh - Hồng

TD - Tuấn

Toán - Châu

CNghệ - Ngọc

Văn - Đạt

TD - Hùng

4

Văn - Cúc

T. Anh - Thoa

Tin - Nụ

TD - Hùng

T. Anh - Hồng

CNghệ - Ngọc

TD - Tuấn

Địa - Minh

Văn - Đạt

GDCD - Tuyết

5

Văn - Cúc

T. Anh - Thoa

GDCD - Tuyết

Tin - Nụ

Toán - Châu

T. Anh - Hồng

Địa - Minh

Nhạc - Ngọc

T. Anh - Phương

CNghệ - Linh

7

1

Nhạc - Ngọc

TD - Hùng

Văn - H. Quý

Văn - Cúc

Tin - Khánh

Toán - Châu

Văn - N. Quý

Sử - Hương

T. Anh - Phương

Văn - B. Hạnh

2

CNghệ - M. Hạnh

Toán - Diệu

TD - Hùng

Văn - Cúc

Văn - N. Quý

CNghệ - Ngọc

Toán - Châu

Tin - Khánh

Sinh - Dung

T. Anh - Phương

3

Văn - Cúc

Văn - H. Quý

Sử - Huy

T. Anh - Thoa

Toán - Châu

Văn - N. Quý

Tin - Khánh

Lí - Thùy Vân

TD - Hùng

Địa - Bình

4

T. Anh - Thoa

Văn - H. Quý

Nhạc - M. Hạnh

Địa - Bình

Toán - Châu

Tin - Khánh

Lí - Thùy Vân

CNghệ - Ngọc

Toán - Diệu

Tin - Huệ

5

SHL - Cúc

SHL - Diệu

SHL - H. Quý

SHL - Thùy Vân

SHL - Châu

SHL - N. Quý

SHL - Ngọc

SHL - Hương

SHL - M. Hạnh

SHL - Khánh

 

 

 

THỨ
TIẾT

8C

(B. Hạnh)

8D

(Phương)

9A

(Lan)

9B

(Hà)

9C

(Loan)

9D

(Huân)

 

 

 

 

2

1

ChCờ - B. Hạnh

ChCờ - Phương

ChCờ - Lan

ChCờ - Hà

ChCờ - Loan

ChCờ - Huân

 

 

 

 

2

CNghệ - Linh

Sinh - Tình

GDCD - Tuyết

Địa - Minh

Toán - Thương

Sinh - Dung

 

 

 

 

3

Sinh - Tình

Lí - Linh

T. Anh - Loan

Sinh - Dung

Văn - Lan

GDCD - Thành

 

 

 

 

4

Địa - Bình

T. Anh - Phương

Toán - Huân

Sử - Hương

Sinh - Dung

Văn - Lan

 

 

 

 

5

Tin - Thương

Văn - Đạt

Toán - Huân

T. Anh - Loan

GDCD - Thành

Văn - Lan

 

 

 

 

3

1

Văn - B. Hạnh

Văn - Đạt

Hóa - Tình

Sử - Hương

TD - Tuấn

Địa - Minh

 

 

 

 

2

Văn - B. Hạnh

Hóa - Thụ

Sử - Hương

TD - Tuấn

CNghệ - Đạt

Hóa - Tình

 

 

 

 

3

GDCD - Tuyết

TD - Hùng

TD - Tuấn

Văn - B. Hạnh

Hóa - Tình

Sử - Hương

 

 

 

 

4

Địa - Bình

CNghệ - Linh

CNghệ - Đạt

MT - N. Hạnh

Tin - Huệ

TD - Tuấn

 

 

 

 

5

Lí - Linh

Địa - Bình

Tin - Huệ

GDCD - Tuyết

Sử - Hương

CNghệ - Đạt

 

 

 

 

4

1

CNghệ - Linh

GDCD - Tuyết

TD - Tuấn

Tin - Huệ

Văn - Lan

Lí - Hà

 

 

 

 

2

Hóa - Thụ

Địa - Bình

Hóa - Tình

TD - Tuấn

Lí - Hà

Văn - Lan

 

 

 

 

3

Sinh - Tình

CNghệ - Linh

Lí - Hà

Toán - Huân

Địa - Minh

Văn - Lan

 

 

 

 

4

Sử - Huy

T. Anh - Phương

Văn - Lan

Hóa - Tình

Toán - Thương

Toán - Huân

 

 

 

 

5

T. Anh - Phương

Toán - Diệu

Văn - Lan

Lí - Hà

Hóa - Tình

Toán - Huân

 

 

 

 

5

1

Văn - B. Hạnh

Toán - Diệu

T. Anh - Loan

Sinh - Dung

Sử - Hương

Văn - Lan

 

 

 

 

2

MT - N. Hạnh

Toán - Diệu

Sinh - Dung

Văn - B. Hạnh

Văn - Lan

T. Anh - Loan

 

 

 

 

3

TD - Hùng

Nhạc - M. Hạnh

Văn - Lan

Văn - B. Hạnh

T. Anh - Loan

Sử - Hương

 

 

 

 

4

Toán - Nụ

TD - Hùng

Văn - Lan

T. Anh - Loan

Toán - Thương

MT - N. Hạnh

 

 

 

 

5

Toán - Nụ

MT - N. Hạnh

 

 

 

 

 

 

 

 

6

1

Tin - Thương

Văn - Đạt

Địa - Minh

Toán - Huân

TD - Tuấn

Tin - Huệ

 

 

 

 

2

Toán - Nụ

Văn - Đạt

Tin - Huệ

Toán - Huân

Toán - Thương

TD - Tuấn

 

 

 

 

3

Toán - Nụ

Hóa - Thụ

Toán - Huân

Hóa - Tình

Tin - Huệ

Lí - Hà

 

 

 

 

4

T. Anh - Phương

Sinh - Tình

Lí - Hà

Tin - Huệ

MT - N. Hạnh

Toán - Huân

 

 

 

 

5

Hóa - Thụ

Tin - Huệ

MT - N. Hạnh

CNghệ - Đạt

Lí - Hà

Hóa - Tình

 

 

 

 

7

1

Nhạc - M. Hạnh

Toán - Diệu

Sinh - Dung

Toán - Huân

Văn - Lan

Tin - Huệ

 

 

 

 

2

Văn - B. Hạnh

Sử - Huy

Sử - Hương

Lí - Hà

Văn - Lan

Toán - Huân

 

 

 

 

3

T. Anh - Phương

Tin - Huệ

Văn - Lan

Văn - B. Hạnh

Sinh - Dung

T. Anh - Loan

 

 

 

 

4

TD - Hùng

T. Anh - Phương

Toán - Huân

Văn - B. Hạnh

T. Anh - Loan

Sinh - Dung

 

 

 

 

5

SHL - B. Hạnh

SHL - Phương

SHL - Lan

SHL - Hà

SHL - Loan

SHL - Huân

 

 

 

 

 

 

Tác giả: cukuin_thcsdraybhang

Xem thêm